Skroten i Vislanda
Sidan2   sidan3  sidan4 Sidan5


Sa(?)-loket i bakgrunden?  B 1148
En massa ånglok å tankvagnar är skrot i dag bilder nog från 70 talet

B 1148, NH1005 tillv 1913, iaf inte skrotat 1973 
enligt "Normalspåriga lok vid SJ" men tydligen snart därefter....

Ja det finns bara B 1148 att välja på om dom sista 2 siffrorna är 48. Loket slopades 1975-06-01 och anlände Vislanda 1975-10-07 Därefter såld till High Chaparall (Hillerstorp) och har en anteckning att loket transporterades dit från Vislanda 14/12 (trol. samma år??)
På High Chapparal brann huset loket stod upställd i någongång ppå 80-talet.
Kan någon ge infor när detta skedde och om loket finns kvar?

Apropå SWB märkta axelbockslock. Enligt mina anteckningar var tender C 712 tillkoplad loket, men loket hade vid något tillfäle varit uthyrd till SWB. Kanske förklaringen finns där?
Telegram 2 mars 1940
Till MD SWB Västerås
Anh. att utlånade B-loken 1144 och 1148 snarast måndag 4 mars återställas i Frövi f. v. b. hvst Ör för tenderbyte varefter SWB tillhöriga tendrar återställas i Frövi.
Jsty

Till
SWB Nya järnvägsab, Stockholm
Ang förhyrning av lok.
Med anledning av Eder framställning om förhyrning av ytterligare ett ånglok meddelas, att styrelsen är villig att på en kortare tid uthyra B-loket nr 1148 på följande villkor:
1. Loket uthyres i befintligt skick
2. Loket skall vid såväl övertagandet som återlämnandet besiktigas genom representant för Eder och för SJ. Överenskommelse om besiktningen träffas mellan Eder och förste maskiningenjören, Hagalunds övre, som representant för SJ.
3. Hyra, som av styrelsen debiteras månadsvis i efterskott, skall utgå med 80:-- per lok och dygn, räknat från och med det dygn loket lämnar nuvarande uppställningsplats till och med det dygn, varunder det återlämnas till SJ.
4. Därest loket under hyrestiden förstöres genom olyckshändelse eller på grund av bristande skötsel eller underhåll, åligger Eder ersättningsskyldighet med kr 110.000:-- i händelse av totalskada, varvid dock skrotet tillfaller Eder.
5. Loket skall under hyrestiden väl vårdas och det löpande underhållet bekostas av Eder.
6. Därest loket skulle bliva angeläget behövligt vid SJ, börbehåller sig styrelsen rätten att återkalla detsamma med 4 dagars frist.
Uppgift över antalet genomlupna km per månad bör snarast möjligt efter varje månadsskifte översändas till förste maskiningenjören, Hagalunds övre.
Eder bekräftelse på att samtliga ovan angivna villkor godkännas emotses av styrelsens drifttjänstbyrå.
Stockholm den 20 december 1943.

 

Här är lite uppgifter om lokets öden. Andra får gärna komplettera/rätta. Skickar uppgifter om panna/tender i separat inlägg. Jonas! Har du någon bild på loket idag där det står inomhus?
Jag kan även skicka dig en fil med bilder m.m på loket. Har dock inte kvar din E-postadress efter ett datahaveri.

1913
Inköpspris medel 84.022:- + extra utrustning 522,20:- WS
1930
Sluten hytt WS
1938
Avställd Örebro utan tender WS
1938
Foto i Köping Foto Bengt Dahlbergs saml: Anm. Loket anges som avställt i Örebro under 1938 enligt annan uppgift. Foto
1939-04-01
Vid skrotningsbeslut av A 1011 beordras dess tender tillkopplad i Ör avställda B 1148 BD
1940-03-02
Telegram 2 mars 1940 Till MD SWB VästeråsAnh. att utlånade B-loken 1144 och 1148 snarast måndag 4 mars återställas i Frövi f. v. b. hvst Ör för tenderbyte varefter SWB tillhöriga tendrar återställas i Frövi.Jsty BD
1943-12-20
Till SWB Nya järnvägsab, StockholmAng förhyrning av lok.
Med anledning av Eder framställning om förhyrning av ytterligare ett ånglok meddelas, att styrelsen är villig att på en kortare tid uthyra B-loket nr 1148 på följande villkor:1. Loket uthyres i befintligt skick2. Loket skall vid såväl övertagandet som återlämnandet besiktigas genom representant för Eder och för SJ. Överenskommelse om besiktningen träffas mellan Eder och förste maskiningenjören, Hagalunds övre, som representant för SJ.3. Hyra, som av styrelsen debiteras månadsvis i efterskott, skall utgå med 80:-- per lok och dygn, räknat från och med det dygn loket lämnar nuvarande uppställningsplats till och med det dygn, varunder det återlämnas till SJ.4. Därest loket under hyrestiden förstöres genom olyckshändelse eller på grund av bristande skötsel eller underhåll, åligger Eder ersättningsskyldighet med kr 110.000:-- i händelse av totalskada, varvid dock skrotet tillfaller Eder.5. Loket skall under hyrestiden väl vårdas och det löpande underhållet bekostas av Eder.6. Därest loket skulle bliva angeläget behövligt vid SJ, börbehåller sig styrelsen rätten att återkalla detsamma med 4 dagars frist. Uppgift över antalet genomlupna km per månad bör snarast möjligt efter varje månadsskifte översändas till förste maskiningenjören, Hagalunds övre.Eder bekräftelse på att samtliga ovan angivna villkor godkännas emotses av styrelsens drifttjänstbyrå. Stockholm den 20 december 1943. BD
1950-01-01
I tjänst vid I distriktet. Loket utrustat med ångbroms, apparater för knorrbroms, standard AGA gasbelysning, hastighetsmätare och sluten hytt Str 77
1953-05-01
I tjänst vid 31 ms (Västerås) SJ
1956
Observerad Ludvika WS
1956
Foto. 1148 B och B 1267 inväntar tågmöte i Tillberga 1956 foto Bertil Rehnberg fr Linköping Jvm Foto
1958-01-01
Upptagen i str 77 med samma tekniska utrustning som 1950-01-01 Str 77
1958-06-27
Skrivelse från 14 Ms till drifttjänstbyrån angående övertaliga ånglok däriblanb B 1148 i samband med elektrifieringen av Ostkustbanan. SJ
1961
Observerad Sundsvall WS
1962-01-01
Ej i Str 420 Str 420
1962-05-01
Observerad Sundsvall WS
1966-05
Observerad Sundsvall WS
1966-08
Observerad Sundsvall WS
1968-07
Observerad Nyland WS
1971-05
Fotograferat Sundvsall V 71-05, jag har för mig att det var det ångloket som man började provtrycka men som aldrig blev provkört för att det var för dåligt. Uppställdes på Sundsvall V en tid innan det skickades iväg. Det kan också vara B 1145 som jag menar GE
1971
Provtryckt med dåligt resultat WS
1971-07-15
Foto utomhus Sundsvall WS
1971-.07-21
Observerad utomhus Sundsvall V AFB05
1971-10
Observerad Östersund AFB92/ÅW
1972-08
Observerad Nylund WS
1974-07-15
Observerad Nyland WS
1975-06-01
Slopad WS
1975-10-07
Anlände Vislanda WS
1975
Foto utomhus i Vislanda Anders Johanssons saml / hemsida Foto
1977-09-25
Såld till High Chapparal Hillerstorp för 42.000:- WS
1977?-12-14
Transporterad från Vislanda till Hillerstorp WS
1980-talet
Brandskadad Hillerstorp CS
2003
Uppställd i ny museihall Hillerstorp Pv

Kända foton

1 1938 Köping Foto Bengt Dahlbergs saml
2 1956. 1148 B och B 1267 inväntar tågmöte i Tillberga 1956 foto Bertil Rehnberg fr Linköping Jvm
3 1975 ca Vislanda Foto Anders Johanssons saml/hemsida.
4-6 ? Foto Bengt Dahlbergs saml/hemsida
 

Här att komplettera med. 1148 verkar kunna bli väldokumenterat.

Del 1.

1912.05.03 anbud infordrat BD
1912.06.05-06 kontrakt skrivet för leverans feb 1913 pris 83.500 BD
1913.02.24 lev till IID loket försett med Marcottys rökförbränningsapparat, vakuumbroms och ångbroms enligt str77
1913 10/3 tåg 1005 linjen Falköping trög ångbildning MA berättelser
1914 11/1 tåg 1001 Laxå luftvägsventil sönder
1914 24/12 tåg 30 Skövde tubläckor
1914 Penta uppsatt enligt skrivelse 24/2 1914
1915 17/2 tåg 1209 Skövde båda säkerhetspluggarna läck
1916 27/5 tåg 3 Skövde trög ångbildning
1916 22/8 tåg 4 Hallsberg Laxå tenderlager
1916 21/12 tåg 3 Vårgårda ångrör lossnat från flänsen
1918 standard AGA-belysning uppsatt
1918-23 loket försett med stålfyrbox (alltså pannan 1228)
1919.9 fångjärn/säkerhetsbygel för vevstakarna uppsatta på IID
1920.4 gasaccumulator A-25 bytt mot A-50 dvs längre 50-liters gasbehållare på IID
1922.4 nedtogs Marcotty rökförbränningsapparat på Cv Ör enligt skrivelse 15/9 1920
1923 apparater för Knorrbroms uppsatta
1923.8 överhettarspjället borttaget i Örebro
1926 flyttat till IVD str 77
1929 apparaterna för vakuumbroms nedtagna
1930 jan-apr 15ms Bn
1930 sluten hytt
1930.4-5. inbeordrat från 15ms för klass IIIAa på Örebro hvst
1930.7 sluten förarhytt enl str 164 4:6M utförd i Örebro
1932.3. inbeordrat från 15ms för klass Bb Ör
1933.10. inbeordrat från 15ms men skall t v ej repareras
1934 flyttat till VD str77
1935.8-9. inbeordrat från 21ms för klass Bb Ör
1937 flyttat till Ör str77
1937.1. inbeordrat från 21ms loket avställes oreparerat Ör 1108 IIIAa i stället
1938 avställt utan tender Ör str77
1938.02.19
Skr t MaskinDirektören SWB ang förhyrning av ånglok
Med anledning av Eder skrivelse.den 16 februari 1938, Mdx 37009:A:3/10, meddelas, att loken litt. B n:ris 1144 och 1148 utan tendrar uppställda vid huvudverkstaden, Örebro, samt tendrarna litt. C n:ris 852 och 878, uppställda i Nässjö, komma att på Statens järnvägars bekostnad försändas till Västanfors och där ställas till Edert förfogande.
Villkoren för uthyrningen äro angivna i styrelsens skrivelser den 29 januari och 1 februari 1938, dnr Dbr 1702/37.
Stockholm den 19 februari 1938 KUNGL. JÄRNVÄGSTYRELSEN Tor Emers
1938.04.17 foto i Köping 17/4 38 (jag har en kopia själv)
1939 avställt på HvstÖr med Ctend 878 str77
1940.5-7. inbeordrat från 20ms för klass IIAa Ör
1940 flyttat till ID str77
1940.03.02
Skr 2 mars 1940 MD SWB Västerås
anhålles att utlånades B-loken 1144 och 1148 senast måndag 4 mars återställes i Frövi f.v.b. hvst Ör för tenderbyte varefter SWB tillhöriga tendrar återställas i Frövi.

/tell
 

Del 2.

1940.03.02
Skr 2 mars 1940 t I, IV, V Dc, Hvstf Ör
Ang byte av tendrar till B 1144 och 1148
Ovannämnda lok är f.n. uthyrda till SWB och försedda med treaxliga tendrar. Loken skola i dagarna återlämnas i Frövi och omedelbart intagas på hvst, Örebro, för tenderbyte. Vid hvst Örebro nu befintliga A-tendrarna nr 1091 och 1144 skola tillkopplats lok 1148 resp 1144 varefter de treaxliga tendrarna skola återställas till SWB i Frövi.
Lok 1148, som har sluten hytt, skall därefter omedelbart sändas 20 ms, Boden; lok 1144, som har öppen hytt, skall sändas till 14ms Ånge.
14ms skall i stället överlämna ett B-lok med sluten hytt till 20ms.

1940.03.02
Tjänstetelegram 2 mars 1940 t MD SWB Västerås
Anhålles att utlånade B-loken 1144 och 1148 senast måndag 4 mars återställes i Frövi f.v.b. Hvst, Örebro, för tenderbyte, varefter SWB tillhöriga tendrar återställas i Frövi. Jvsty Emers
påtecknat på skrivelsen
Lok B 1144: tender nr 878 ersatt med nr 1091 Ör 3.40
Lok B 1148: tender nr 852 ersatt med nr 1313 Ör 3.40

1940.03.05
Skr 5 mars 1940 t I, IV, V Dc, Hvstf Ör
Ang dragkraft
Styrelsen bestämmer härmed att B-loken 1144 och 1148, som t.o.m. den 3 mars 1940 varit utlånade till SWB, skola överlämnas till 14 resp 20 ms. Osv

1940.06.11
Skr 11 juni 1940 t I o V Dc
Ang dragkraft
Styrelsen bestämmer härmed att följande lok skola av V distriktet överlämnas till I distriktet, 2 maskinsektionen:
Från 20 ms: B-loken 1148, 1370 och 1348;
Från 21 ms: ›-loken 1036, 1286 och 1289.
Loken n:ris 1148 och 1289 skola dock enligt styrelsens skrivelse den 3 juni 1940, dnr Vbr 1/40, först undergå reparation vid huvudverkstaden i Örebro.

1941.01.01
I tablå över 20 ms egna och inlånade lok, som äro i behov av kilometerrevision, avseende ställningen 1/1 1941
Där finns 2ms B 1148 med 20000 kilometer efter senaste km-revision.

1941.04.05
Skr 5/4 1941 t Dc II, IV och V distrikten
Ang dragkraft
Styrelsen bestämmer härmed, att 2 maskinsektionens B-lok nr 1148, som varit utlånat till 20 ms, Boden, skall försändas och i samband därmed i redovisningshänseende överflyttas till 31 ms, Östersund.
Då loket framkommit till Östersund, skall 13 maskinsektionen, jämlikt styrelsens skrivelse den 4 mars 1941, dnr Dbr 1588/39, återlämna det från 5 ms, Göteborg, inlånade B-loket nr 1325.

1941 flyttat till IVD str77

1941.04.30
Skr 30 april 1941 t Dc I och II D
Ang dragkraft
För tillgodoseende av dragkraftsbehovet å II distriktet för banavdelningens arbetståg skola omedelbart följande B-lok överflyttas från 2 ms till 6 ms, Kristinehamn.
B 1148, B 1384, B 1385.

1942.12-1943.1. på 14ms kan ej inbeordras

/tell
 

Del 3.

1943.01.18
Skr 18 jan 1943 Dc I oIVD
Ang dragkraft
Sedan SWB accepterat styrelsens erbjudande om uthyrning av B-loken 1144 och 1148 enligt styrelsens skrivelse den 16/1 -43, dnr Dbr 128/43, vilken bifogas i avskrift, bestämmes härmed att ifrågavarande lok snarast skola avsändas till Sala för att där överlämnas till SWB. Loken skola i redovisningshänseende överflyttas till 1 maskinsektionen. Uppgift om datum för lokens avsändande samt förutvarande uppställningsplats emotses..
Maskiningenjörerna vid 1 och 14 maskinsektionerna hava direkt erhållit avskrifter av denna skrivelse och styrelsens skrivelse den 16/1 -43.

1943.2. inbeordrat från 14ms för klass Bb Ör

1943.9. inbeordrat från 1ms för klass IIIAa Ör

1943.10 loket försett med undersmörjning i Örebro

1943.12.20
Skr 20 dec 1943 Till SWB
Ang förhyrning av lok
Med anledning av eder framställning om förhyrning av ytterligare ett ånglok meddelas, att styrelsen är villig att på en kortare tid uthyra B-loket nr 1148 till Eder på följande villkor:
1. Loket uthyres i befintligt skick
2. Loket…

1944.08.09
Skr 9/8 -44 till SWB
Enligt därom framställd begäran meddelas härmed kilometerställningen den 31 maj 1944 efter reparation klass A för de från statens järnvägar till SWB utlånade loken:
Lok litt B nr 1081 174.147km
1085 26.950km
1108 0km
1144 141.268km
1148 24.127km
1283 28.744km
1285 44.253km
1319 49.769km

1944.08.31
Skrivelse till Mbr
Härmed meddelas att de från SJ inköpta tendrarna av följande nummer och är kopplade till följande lok:
lok 1081 tender 896 inhyrt lok
lok 1143 tender 757
lok 1148 tender 712 inhyrt lok
lok 1149 tender 751
lok 1267 tender 743
lok 1380 tender 753
lok 1698 tender 859
lok 1699 tender 931
lok 1701 tender 750
lok 1702 tender 854
lok 1717 tender 741
lok 1718 tender 899
lok 1722 tender 930
lok 1723 tender 857 ........Västerås den 31 augusti 1944 Sven Klemming

1944 flyttat till ID str77 C-tender

12.44-1.45 på SWB WS

1945 31ms SWB BD

1947 31ms

1952.11.07 skrivelse där loket som då fanns på 31ms skall förses med turboelektrisk belysning

1955 tendern bytt mot C 896 med lagerboxlock märkta SWB BD

1956.10.26 klass IIA Örebro

1961-62 i Sundsvall enligt WS

/tell


 
Det åttakopplade tenderloket i Vislanda .
SJ E4 1601, f d BAJ E 64, byggdes 1920 av Motala Verkstad, 
förstatligades 1940, slopades 1970 och skrotades 1975.

 


Sa-lok

© Anders Johansson